IOOS PRIVACYBELEID

IOOS bvba, gevestigd te Donklaan 182, 9290 Berlare, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. IOOS bvba beheert volgende merken en namen, waarvoor dezelfde regels gelden: JST.Security.

Contactgegevens:

IOOS bvba
Donklaan 182
9290 Berlare, België
info@ioos.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

IOOS bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

IOOS bvba verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

IOOS bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van de overeenkomst tussen u en ons
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om diensten bij u en voor uaf te leveren
  • IOOS bvbaverwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

IOOS bvba neemt geenbesluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IOOS bvba) tussen zit. IOOS bvba gebruikt enkel computerprogramma’s of -systemenen partners die voldoen aan de vereisten zoals beschreven in de Algemene verordening voor Gegevensbescherming van 25 mei 2018.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IOOS bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzamelden respecteert de wettelijk opgelegde bewaartermijnen waar van toepassing.

Delen van persoonsgegevens met derden

IOOS bvba verkoopt uw gegevens niet aan derden en deeltdeze uitsluitend met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IOOS bvba blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingenwaar van toepassing.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IOOS bvba gebruikt alleen technische en functionele cookiesdie geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IOOS bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technologische en organisationele maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IOOS bvba waar van toepassing. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ubeon.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van de voorzijde van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek. IOOS bvba wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be